Vesti i dogadaji

Poreski tretman davanja poklona poslovnim partnerima kao fizickim lici...
Jedna od najznacajnijih novina u zakonu je to da je prosiren k...
arhiva

Lokacija

    Nalazimo se na adresi Španskih boraca 30a/1, 11070 Novi Beograd

    Tel. 011/2456-822, 011/6304-336  

Arhiva vesti
.
16/12/2014 11:29

Ocena Boniteta 

  Firma "AFC LORO" DOO je sa firmom "BISNODE" potpisala ugovor o korišćenju softverskog programskog paketa IBON koji omogućava ocenu boniteta firmi u Srbiji kao i analizu Finansijskih izveštaja.

 Navedene karakteristike firmi su značajne  kod ulaska u poslovni odnos sa novim poslovnim partnerima u Srbiji.

 Taj paket je za korisnike knjigovodstvenih usluga "AFC LORO" DOO potpuno BESPLATAN, dok ostali mogu da koriste ove usluge sa dodatnim analizama na osnovnu cenovnika knjigovodstvenih usluga.

09/09/2014 17:58

Izmena ugovora o radu

 Izmenama Zakona o radu propisano je da poslodavac moze sa zaposlenima koji su zasnovali radni odnos do dana stupanja na snagu ovog zakona (29.07.2014.god) da zakljuci ugovor o radu ili aneks ugovora o radu do 26.09.2014. Ako poslodavac sa zaposlenima ne zakljuci ugovor o radu ili ankes ugovora, ugovori o radu zakljuceni do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi u delu u kome nisu u suprotnosti  sa ovim zakonom .  

 Ako se uzmu u obzir izmene Zakona i odredba člana 8. stav 2. Zakona  po kojoj "Opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od preava i uslova utvrđenih zakonom , kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, osim ako zakonom nije drukčije određeno, sledi da je obavezna samo izmena sledećeg:

1)period za koji se računa otpremnina za tehnološki višak

2)odredbe o razlozima za donošenje odluke o isplati minimalne zarade

3)vreme pripravnosti za odazivanje na poziv poslodavca i visina naknade za vreme pripravnosti

4)odredbe o srezmernom delu prava na godišnji odmor 

 

 

07/08/2014 12:08

 GODIŠNJI ODMOR

Izmenama i dopunama Zakona o radu definisano je sledeće:

Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendrarskoj godini posle MESEC dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.  Zaposleni ne  može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa ovim zakonom.

    Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos.

 U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. 

 U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor od najmanje 20 radnih dana ili više (ukoliko je tako utvrđeno Zakonom i kolektivnim ugovorom odnosno ugovorom o radu i to po osnovu: doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i dr. kriterijuma utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu).

 

 

03/06/2014 12:45

 Agencija za privatizaciju obaveštava POVERIOCE subjekta privatizacije u restruktuiranju da su  DUŽNI da, u roku od 30 dana (najkasnije do 12.06.2014.godine), dostave zahtev za isplatu potraživanja sa rešenjem o izvršenju, izvršnom ispravom i drugim dokumentima kojima dokazuje svoje potraživanje prema subjektu privatizacije u restruktuiranju, radi evidentiranja potraživanja.

Obrazac zahteva koji poverioci mogu koristiti nalazi se u linku:  http://www.priv.rs/upload/document/obrazac_zahteva_za_isplatu_potrazivanja.pdf

Spisak subjekta privatizacije u restruktuiranju:                                   http://www.priv.rs/upload/document/spisak_subjekta_priv_rest.pdf

Postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate protiv subjekta privatizacije u restruktuiranju koji nisu pokrenuti do 13.05.2014. mogu se pokrenuti po isteku 150 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona (13.05.2014.). Međutim, poverioci NE MOGU naplatiti svoja potraživanja ako uz zahtev koji podnose sudu za prinudnu naplatu ne prilože predlog Agencije za namirenje potraživanja tj. ako nisu prijavili poteraživanja Agenciji do 12.06.2014.

Zahtevi se podnose Agenciji za privatizaciju poštom ili predajom na pisarnicu, u zatvorenoj koverti, sa natpisom:              "ZAHTEV ZA ISPLTALU POTRAŽIVANJA RADI EVIDENTIRANJA" 

24/04/2014 12:51

Elektronska prijava i odjava radnika

 Dana 30.12.2013. Vlada je donela Uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.  Krajnji rok za prelazak na elektronsko prijavljivanje i odjavljivanje radnika je bio 31.03.2014. 

Ukoliko jos uvek niste obavili registraciju potrebno je to obaviti u najkraćem mogućem roku,

Registracija se vrši preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja,

Poslodavci i osiguranici i dalje mogu koristiti neki od šaltera Penzijskog ili zdravstvenog fonda ili Nacionalne službe za zapošljavanje, ali  prijava podneta na portalu ovog registra se istog momenta prosleđuje svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, kao i Agenciji za privredne registre, Poreskoj upravi i Ministarstvu unutrašnjih poslova. 

 

Za naše klijente prijave na Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja su već predate. 

 

 

19/11/2013 10:00

Brisanje preduzetnika iz APR-a na zahtev NBS.

  U APR-u počinje brisanje preduzetnika po sili zakona, na osnovu zahteva Narodne Banke Srbije. Agencija za privrene registre počeće od 18.11.2013. da registruje brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata, na osnovu zahteva Narodne banke Srbije.

 Ovakva praksa uspostavja se na osnuvu člana. 91 stav6. tačka 3) Zakona o privrednim društvima, kojim je propisano da preduzetnik gubi svojstvo  preduzetnika brisanjem iz registra privrednih subjekata ako mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine.

 Registrator u registru privrednih subjekata će rešenje o brisanju preduzetnika, po sili zakona, objavljivati na internet stranici  APR-a, u delu "Pretraga podataka"- "Odluke Registratota". Kriterijum za pretragu podataka je matični broj ili poslovno ime preduzetnika (može se uneti i samo deo imena, naziv radnje ili ime i prezime preduzetnika)

 Na internet stranici APR-a javnosti će biti dostupni podaci o brisanom preduzetniku, kao i odluka registratora, objavljena u celini.

 Protiv rešenja registratora može se izjaviti žalba ministru nadležnom za položaj privrednih subjekata, u roku od 30 dana od dana objavljivanja na internet strani APR-a. 

05/11/2013 15:34

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br.47/13) koji se primenjuje od 30.05.2013. godine, izvršena je izmena člana 14. Zakona , kojim je uređen predmet oporezivanja porezom na nasleđe i poklon.

Ova izmena posebno je važna za osnivače privrednog društva koji uplaćuju novčana sredstva društvu koje su osnovali. U skladu sa ovom izmenom, počev od 30.05.2013. godine, osnivač nije u obavezi da podnese nadležnom poreskom organu prijavu i da po rešenju tog organa plati porez na poklon po stopi od 2,5%, bez obzira da li novčana sredstva uplaćuje bez obaveze vraćanja (nepovratno) ili kao novčanu pozajmicu a kasnije se odrekne povraćaja pozajmice.

07/10/2013 16:09

Ministar finansija i privrede doneo je Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku. Ovaj pravilnik počeće da se primenjuje od 01.01.2014. godine. Imajući u vidu da se radi o značajnim izmenama o načinu i evidentiranju poreza po odbitku, kao i to da će Poreske prijave PPP-PD i PP-PD S (Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, kao i poreske prijave za obračunate poreze i doprinose koje dospevaju do 31.12.2013.godine) moći da se podnose samo elektronskim putem skrećemo pažnju svim poreskim obveznicima da treba izvršiti sve neophodne pripreme do 01.01.2014. godine.

U susret prilagođavanju novim propisima treba uraditi sledeće stvari :

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Osposobiti se za dostavljanje poreskih prijava elektronskim putem i  obezbediti kvalifikovan elektronski potpis za podnosioca poreske prijave

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Obezbediti da softver za obračun poreza i doprinosa na primanja fizičkih lica generišu propisane poreske prijave u propisanom elektronskom formatu. 

        Poreski obveznik koji je obavljanje ovih poslova poverio računovodstvenoj agenciji  je u obavezi samo da predajom PEP obrasca nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave  ovlasti lice iz računovodstvene agencije za predaju ovih obrazaca.

 

 

23/07/2013 12:45

A K C I J A!!!

  Besplatno vođenje knjiga za prvi mesec. Svim pravnim licima koja u promotivnom periodu do 01.09.2013. zaključe ugovor o vođenju poslovnih knjiga dobiće besplatnu uslugu vođenja knjiga za prvi mesec.

 Odlučite se za buduću saradnju sa našom računovodstvenom firmom i sve poslove vezane za osnivanje i registraciju završiće naš pravni tim.

17/07/2013 12:17

IZMENA OBRAZACA PORESKIH PRIJAVA

 Ministarstvo Finansija i privrede donelo je:

1) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku

2) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku.

Donošenjem ovih pravilnika propisani su novi obrasci poreskih prijava OPJ, OPJ 1, OPJ 2, OPJ 3, OPJ 4, OPJ 5, OPJ 6, OPJ 7, OPJ 8, PPOD-P, PPOD-O.

10/06/2013 10:42

ROK ZA PODNOŠENJE INFORMATIVNE PORESKE PRIJAVE 30.06.2013.

 Informativna poreska prijava je izveštaj koji sadrži podatke od značaja ZA UTVRDJIVANJE PORESKE OBAVEZE podnosioca te prijave.

 Podaci koji se dostavljaju u informativnoj poreskoj  prijavi su podaci o:

1)imovini većoj od 35.000.000,00 dinara,

2)o statusnim promenama,

3)poslovnim aktivnostima i

4)novčanim transakcijama lica koje podnosi informativnu poresku prijavu. 

 

Potpune novine novine su da su propisane KAZNE za nepodnošenje informativne poreske prijave.

Poreski obveznik - PRAVNO LICE, odnosno preduzetnik koji Poreskoj upravi ne podnese inforamtivnu poresku prijavu, kaznice  se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 3% ukupnog prihoda ostvarenog za prethodnu poslovnu godinu.

Poreski obveznik - FIZIČKO LICE, koje Poreskoj upravi  ne podnese informativnu poresku prijavu ili u njoj ne navede svu svoju imovinu, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 3% tržišne vrednosti neprijavljene imovine.

10/06/2013 09:22

Izmene stopa poreza i doprinosa na zarade

 Počev od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i  dopunama Zakona i porezu na dohodak gradjana i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade zaposlenih obračunavaju se porez i doprinosi po sledećim stopama:

Na teret zaposlenog (iz zarade):

porez na zarade                                      10%

doprinosi za pio                                       13% 

doprinosi za zdravstveno osiguranje         6,15% 

doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 0,75% 

 

 Na teret poslodavca (na zarade):

doprinosi za pio                                       11% 

doprinosi za zdravstveno osiguranje           6,15% 

doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 0,75% 

 

Neoporezivi iznos 11 000 dinara. 

 

08/05/2013 08:23

Produzavanje radnog odnosa na određeno vreme za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta

Prema izmenjenoj odredbi stava 2. člana 187. Zakona o radu, propisano je da se ugovor o radu, zasnovan na odredjeno vreme (bez obzira na duzinu trajanja 12 ili kraće od 12 meseci),  produžava za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta. Prema tome radni odnos se produžava ukoliko zaposlena u toku trajanja radnog odnosa dostavi potvrdu nadležnog zdravstvenog organa da postoje okolnosti na osnovu kojih su se stekli uslovi za produženje ugovora o radu (trudnoća, porodiljsko, odsustvo radi nege deteta ili odsustvo radi posebne nege deteta).

Poslodavac je dužan da ponudi aneks ugovora o radu o produženju roka za koji je zasnovan radni odnos na određeno radno vreme. Radni odnos produžava se do isteka roka za korišćenje prava na odsustvo.

NIŠTAVOST REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU

Rešenje o otkazu ugovora o radu je ništavno ako je:

  • na dan otkaza ugovora o radu poslodavcu bilo poznato da je zaposlena žena trudna, koristi porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta ili odsustvo radi posebne nege deteta
  • ako zaposlena u roku od 30 dana od dana prijema rešenja o otkazu ugovora o radu obavesti poslodavca o postojanju okolnosti iz prethodnog stava i o tom dostavi potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa

Pravo na produženje radnog odnosa na određeno vreme imaju zaposleni koji se na dan 16.aprila 2013.godine nalaze u radnom odnosu na određeno vreme.

12/04/2013 07:56

 Predaja obrazaca za utvrđivanje staža osiguranja za 2012.godinu 

Prijava podataka i unošenje u matičnu evidenciju staža, zarada, naknada zarada, odnosno osnovica osiguranja za 2012. godinu dostavaljaju se najkasnije do 30.aprila 2013.godine, odnosno ukoliko je obveznik za podnošenje prijave poreski organ, najkasnije do 30. juna 2013.godine (za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike).  Obrasci za prijavu podataka za matičnu evidenciju za osiguranike - zaposlene:

M-4: za osiguranike zaposlene

M-4K: za više lica za osiguranike zaposlene

M-8: prijava promene podataka za osiguranike zaposlene

M-6: prijava podataka za utvrđivanje iznosa isplaćenih novčanih naknada po osnovu invalidskog osiguranja

M-10: prijava promene podataka za utvrđivanje iznosa isplaćenih novčanih naknada po osnovu invalidskog osiguranja. 

 

                 Obrasci za prijvu podataka za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike:

M-4/SP: za obveznike samostalne delatnosti

M-4K/SP: za više lica za osiguranike samostalne delatnosti

M-8/SP: prijava promene podataka za obveznike samostalne delatnosti.

Ove prijave podnosi nadležni poreski organ, odnosno Poreska uprava, najkasnije do 30.juna 2013.godine

 

11/04/2013 14:03

NOVINE U VEZI SA OBAVEZOM ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

 Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom donete su sledeće novine:

-počev od obaveze za april 2013.godine, poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa Zakonom dužan je da uplati 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio (do marta 25.582,50 din što je 50% prosečne zarade u privredi za decembar 2010.godine). Novi iznos ove naknade biće poznat nakon objavljivanja statističkog podatka o prosečnoj zaradi oko 25.aprila 2013.godine.

-počev od aprila 2013. god. menja se odgovarajući podatak na osnovu kojeg se izračunava izvršena finansijska obaveza iz ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, socijalnom preduzeću ili organizaciji, i to tako da vrednost izvršene obaveze iznosi 20 prosečnih zarada po zaposlenom prema poslednjem objavljenom podatku republičkog oragana nadležnog za poslove statistike.

-počev od aprila ukidaju se penali kao način izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (penali su se plaćali u visini trostrukog iznosa minimalne zarade za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio), već će plaćati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji uvećan za pripadajuću kamatu.

04/04/2013 10:49

NEOPOREZIVI IZNOSI OD 01.02.2013.

 Usklađeni neoporezivi iznosi primenjuju se pocev od 01.02.2013.godine do 31.01.2014.godine.  

                                   OPISDO 31.01.13. OD 01.02.13. 
Za dolazak i odlazak sa rada  3098 3476
 2Za vreme provedeno na službenom  putu u zemlji 1859 2086
 3 Za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe 5421

 6082

 4Poklon deci zaposlenih do 15 godina, povodom Nove godine i Božića 7744 8689
 5Jubilarne nagrade zaposlenima 15487 17376
 6 Stipendije i krediti učenicima i studentima 9293 10427
 7 Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika 54206 60819
 8 Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću 23232

 26066

 9Neoporezivi iznos za zarade7822  8776
29/03/2013 10:23

OGRANIČENI ROKOVI PLAĆANJA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA 

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA, odnosno između privrednih subjekata, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku.

Ugovorom između privrednih subjekata NE MOŽE se predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza duži od 60 dana. IZUZETNO:   1)ugovorom se može predvideti rok duži od 60 dana ukoliko ugovrne obaveze zahtevaju isplatu u ratama za isporučenu robu, odnosno pružene usluge, ali taj rok ne može da bude duži od 90 dana;

2)uz obavezu da dužnik obezbedi plaćanje u ugovorenom roku predajom poveriocu bankarske garancije koja sadrži klauzule "neopoziva", "bezuslovna", "naplativa na prvi poziv bez prigovora", ili avalirane menice od strane banke kao oblik obezbeđenja za naplatu duga

Ugovorom između javnog sektora i privrednih subjekta NE MOŽE se predvideti rok za izmirenje novčnih obaveza duži od 45 dana, u slučaju kada je u tom ugovornom odnosu javni sektor dužnik. Izuzetno ukoliko je dužnik Republički fond za zdravstveno osiguranje rok za izmirenje novcanih obaveza je 90 dana.

Poverilac ima pravo da od dužnika zahteva naknadu za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze u iznosu od 20.000 dinara, za slučaj da obaveza nije izmirena u gore navedenim rokovima.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na ugovorne odnose u komercijalnim transakcijama koji su zaključeni od 31.marta 2013.godine, takodje i na komercijalne transakcije čija realizacija nije započeta do 31. marta 2013.godine, a koji prostiču iz ugovornog odnosa zaključenog pre 31.03.2013. godine.

 

26/03/2013 14:34

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНФОРМАТИВНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ДО 30. ЈУНА 2013.ГОДИНЕ 

Министарство финансија и привреде прихватило је предлог Пореске управе да се продужи рок за пријаву имовине грађана већу од 35 милиона динара до 30. јуна 2013. године, како би грађани имали више времена да пријаве сву имовину.

С тим у вези, Пореска управа је предложила Министарству финансија и привреде промену Правилника о информативној пореској пријави, која осим подужења рока, садржи и одредбу да се вредност појединачне покретне имовине која је предмет пријављивања са 100.000 динара подигне на 550.000 динара.

Пореска управа је такође предложила и измену Закона о пореском поступку и пореској админитрацији, којом би се ако се у наредном периоду измена усвоји, увела и казнена одредба да свако ко не пријави имовину у одређеном року, плати казну од три одсто (3%) вредности целокупне имовине.

Пореска управа је до 26.03.2013. године, примила 365 информативних пореских пријава грађана чија имовина премашује 35 милиона динара.

Подсећамо, Пореска управа Републике Србије омогућила је свим пореским обвезницима да информативну пореску пријаву могу поднети електронским путем преко портала Е-порези. Порталу Е-порези се приступа посредством сајта Пореске управе (www.poreskauprava.gov.rs).

Информативна пореска пријава може се поднети Пореској управи и непосредно или путем поште на адресу Саве Машковића 3-5, 11000 Београд.


19/03/2013 08:02

PODNOŠENJE INFORMATIVNE PORESKE PRIJAVE ZA IMOVINU PREKO 35.000.000 DINARA DO 31.03.2013.

Informativna poreska prijava je poreska prijava u kojoj fizičko lice - obveznik podnošenja prijave iskazuje podatke o svojoj imovini i o imovini svojih povezanih lica, kao podatke od posebnog znacaja za fiskalni interes Srbije.

Fizičko lice - obveznik podnošenja prijave je ono fizičko lice koje raspolaže imovinom u zemlji i inostranstvu, čija je ukupna vrednost 1. januara 2013. godine veca od 35.000.000 dinara, a koje je obveznik poreza na dohodak građana, odnosno obveznik poreza na imovinu u skladu sa zakonima kojima se uređuju ovi poreski oblici.

Povezana lica- lica povezana sa fizičim licem - obveznikom podnosenja prijave su članovi njegove porodice, i to: supružnik, roditelji, deca, usvojenici i usvojioci.

Informativna poreska prijava podnosi se u periodu od 15.01. do 31.03.2013. na obrascu IPP, koji se sastoji iz dva dela:

1) IPP-1 Podaci o ukupnoj imovini obveznika podnošenja prijave sa stanjem na dan 01.01.2013., u kojem obveznik podnosenja prijave iskazuje podatke o svojoj ukupnoj imovini sa stanjem na dan 01.01.2013. godine

2) IPP-II Podaci o ukupnoj imovini povezanog lica sa stanjem na dan 01.01.2013, u kojem obveznik podnošenja prijave iskazuje podatke o imovini povezanog lica sa stanjem na dan 01.01.2013, nezavisno od vrednosti imovine povezanog lica.

U informativnoj poreskoj prijavi iskazuje se pojedinačna vrednost imovine u dinarima, odnosno dinarskoj protivvrednosti iskazanih po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

 

Afc loro vrši uslugu podnošenja informativnih poreskih prijava za fizička lica, više informacija na br.telefona 011/2456822.

 

 

01/03/2013 09:27

  POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

 Fizička lica (rezidenti, ukljucujući strance-rezidente) koja su u  kalendarskoj 2012 godini ostvarila prihod na teritoriji Republike Srbije), po svim osnovama u iznosu preko TROSTRUKOG IZNOSA PROSEČNE GOIŠNJE ZARADE po zaposlenom isplaćene u Republici u 2012. godini (3*689.160= 2.067.480 din) Dužna su da prijave godišnji porez na dohodak - najkasnije do 15. marta 2013.godine.

 Porez na dohodak građana plaća se na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom.

 Oporezivi prihod predstavlja razliku između bruto prihoda i troskova koje je imao pri njihovom ostvarivanju i očuvanju (ako je to propisano Zakonom).

Dohodak za oporezivanje čini razlika izmedu  dohotka utvrđenog u skladu sa čl.87 st 2. do 5. Zakona o porezu na dohodak građana  i neoporezivog iznosa (2.067.480 din) iz st.1 čl.87. Zakona.

Poreska osnovica - oporezivi dohodak koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka, koji su

1) za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade (275.664 dinara)                                                2)za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade (103.374 po članu porodice)

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može  biti veći od 50% dohodka za oporezivanje

Poreska stopa:

1) na iznos do  šestostruke prosečne godišnje zarade -10%                                                                             2) na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade - 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade + 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade.

PORESKU PRIJAVU OBVEZNIK JE DUŽAN DA PODNESE PORESKOM ORGANU NA ČIJOJ TERITORIJI OBVEZNIK IMA PREBIVALIŠTE.

 

 

 

19/02/2013 08:14

ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVESTAJA AGENCIJI

   Članom 30. Zakona propisani su rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji, i to: 

1) do 28.02.2013. dostavaljaju redovne godišnje finansijske izveštaje za 2012. godinu sva pravna lica i preduzetnici

2)do 30.04.2013. godine, dostavljaju konsolidovane finansijske izvestaje za 2012.godinu, matična pravna lica.

3)u roku od 60 dana od dana sastavljanja u toku godine, dostavaljaju vanredne finanasijske izveštaje pravna lica i preduzetnici kod kojih su nastale statusne promene (pripajanje, spajanje, podela i izdvajanje) kao i u slučaju otvaranja, odnosno zaključenja stečaja, odnosno llikvidacije pravnog lica.

4)do 30.09.2013. godine, obveznici revizije dostavljaju Agenciji izveštaj revizora o obavljenoj reviziji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja  za  2012. godinu, odnosno konsolidovanih finansijskih izvepataja, uz ostalu dokumetaciju propisanu članom 31. Zakona. 

 

07/02/2013 10:05

 IZNOSI I VRSTE NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU ZA REGISTRACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 R.BRVRSTA FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA 

IZVEŠTAJI SASTAVLJENI U PISANOJ FORMI

IZVESTAJI SASTAVLJENI PRIMENOM POSEBNE APLIKACIJE AGENCIJE 

 1

 Za registraciju redovnih finansijskih izvestaja, odnosno konsolidovanih finansijskih izvestaja za obveznike revizije, kao i za njihovu zamenu 10.000 3.000*
 2 Za registraciju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za privredna društva i ogranke stranih pravnih lica, za koje zakonom nije propisana obaveza revizije finansijskih izveštaja, i za preduzetnike, kao i za njihovu zamenu 3.000 900*
 3 Za registraciju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za mala druga pravna lica, kao i za njihovu zamenu 1.000 300*
 4 Za vanredne finansijske izveštaje 700

 -

*Članom 71. stav 2. Odluke o naknadama za poslove registracije, propisano je da, ako su  finansijski izveštaji navedeni u tač. 1. do 3. sastavljeni i dostavljeni primenom posebne aplikacije Agencije, naknade iz tih tačaka propisane za dostavljanje u pisanoj formi umanjuju se za 70%.

Za neblagovremeno dostavljenje finansijske izveštajenavedene u tački 1. do 4. naknada se uvećava za 3000 dinara

06/02/2013 08:51

OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA BEZ NAKNADE

 Obaveza obračuna PDV na promet dobara i  usluga bez naknade propisana je članom 4. i 5. (st.4.i 5. Zakona o PDV).

 Prema ovim odredbama obavezi obračuna PDV podleže uzimanje/upotreba dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika zaposlenih ili drugog lica, odnosno upotreba dobara u neposlovne svrhe, svaki drugi promet bez naknade, iskazani manjak, rashod (kalo, rastur, lom) iznad propisane količine, pod uslovom da se PDV obračunat  u prethodnoj fazi prometa na ta dobra MOGAO odbiti u potpunosti ili srazmerno, nezavisno od toga da li je ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza.

 Od 01.01.2013.godine upotreba dobara koja su deo poslovne imovine i pružanje usluga bez naknade, ako se vrše u poslovne svrhe, odnosno u cilju povećanja prihoda, odnosno smanjenja troškova poreskog obveznika, ne smatra se prometom usluga, odnosno ne podleže obavezi obračuna i plaćanja PDV (npr.ulaganje u zakupljeni prostor).

 

04/02/2013 07:57

BESPLATNA SMS PODRSKA  

  Svim pravnim licima koji u toku promotivnog perioda dostave broj mobilnog telefona na email adresu nase firme, pruzamo besplatno obavestavanje o izmenama regulative iz oblasti poreza i finansija. Prilikom dostavljanja vaseg broja mobilnog telefona potrebno je da naglasite da to cinite da biste dobili SMS podrsku.

 Brojeve Vasih mobilnih telefona mozete ostaviti na email adresu office@afc-loro.com

 Radujemo se buducoj uspesnoj saradnji.

Vas AFC LORO.

 

29/01/2013 13:51

 ROK ZA PODNOŠENJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE NA PPP OBRASCU ZA 2012. GODINU JE 31.01.2013.GODINE 

  Pojedinačnu poresku prijavu treba da podnesu svi koji su  u toku 2012.godine vršili isplate fizičkim licima po bilo kojem osnovu, i pri tome su obračunali i platili porez po odbitku na isplaćene prihode, kao i oni koji su vršili isplate nerezidentnim pravnim licima i koji su obračunalii uplatili porez na dobit preduzeća po odbitku na teret primaoca prihoda, odnosno pravnog lica.

16/01/2013 08:10

NAKNADA TRUDNIČKOG BOLOVANJA 100% OD OSNOVE OD 01.01.2014.god.

 Naknada zarade  za vreme privremene sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće isplaćuje se od 1.januara 2014.godine u visini od 100% od osnova. Novim stavom 3.do5. člana  96 Zakona o izenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju predvidjeno je:

1)U slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, za prvih 30 dana privremene sprečenosti za rad koju isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, visina naknade zarade obezbeđuje se u iznosu  od 100% od osnova za naknadu zarade.

2)U slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obebeđuje se u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade, stim što se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje iznos od 65%  od osnova za naknadu zarade, kao i iznos od 35% od osnova za naknadu zarade iz sredstava budžeta Republike.

02/01/2013 14:40

SISTEM NAPLAĆENE REALIZACIJE   

 Propisana je mogucnost placanja PDV obaveze po naplacenom potrazivanju za izvrseni promet dobara i usluga (tzv. sistem naplate) za odredjenu kategoriju obveznika.

 Odredbom člana 28. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV propisan je novi član 36a Zakona o  PDV kojim je  uvedena velika novina kod plaćanja PDV, odnosno daje se mogućnost obveznicima, ukoliko ispunjavaju propisane uslove, da se opredele za placanje poreske obaveze po naplaćenom potraživanju za izvrseni promet dobara i usluga.

Iz odredaba člana 36a Zakona o PDV, proizilazi sledeće:

-sistem naplate nije obaveza nego mogucnost

-obveznici koji su u sistemu naplate imaju pravo na odbitak prethodnog poreza pod uslovom da je prethodnom učesniku u prometu platio obavezu za promet dobara i usluga.

-obveznik koji ne naplati potraživanja za promet dobara i usluga u roku od 6 meseci od dana kada je izvršio promet, dužan je da poresku obavezu o osnovu tog prometa plati za poreski period u kojem je istekao rok od šest meseci.

02/01/2013 14:40

BESPLATNO OSNIVANJE I REGISTRACIJA PRAVNIH LICA

    Firma AFC LORO od 01.07.2012. godine vrši besplatne usluge osnivanja i registracije pravnih lica. Odlučite se za buduću saradnju sa našom računovodstvenom firmom i sve poslove vezane za osnivanje i registraciju završiće naš pravni tim. Za detaljne informacije obratite se na telefon 011/244-2710 i 011/2456-822.

02/01/2013 14:39

 DEFINISANJE MALOG OBVEZNIKA

 Odredbom člana 25. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV izmenjen je član 33. Zakona, kojim se definise i uredjuje status tzv. malog obveznika.

 Prema ovim izmenama, od 1. januara 2013.godine malim obveznikom smatra se lice koje vrsi promet dobara i usluga na teritoriji Republike i/ili u inostranstvu, a čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara (prema dosadašnjim odredbama 4.000.000 dinara), odnosno koje pri otpočinjanju obavljanja delatnosti procenjuje da u narednih 12 meseci neće ostvariti ukupan promet veći od 8.000.000  (prema dosadašnjim odredbama 4.000.000 dinara).

Mali obveznik ne obračunava PDV za izvršen  promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV  u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom.

Saglasno sa ovim izmenama, veći broj lica, koja su po sili dosadašnjih odredaba člana 38.stav 1. Zakon o PDV (po cenzusu u iznosu od 4.000.000 dinara i definiciji ukupnog prometa dobara i usluga) obveznici PDV  imaju mogućnost ( a ne obavezu) da od 1.januara 2013.godine podnesu zahtev za brisanje iz evidencije za PDV (ukoliko im je ukupan promet ispod 8.000.000 dinara). Izuzetak  je propisan  samo uza obveznike koji su sem u skladu sa dosadašnjom odredbom člana 33.stav 3. Zakona o PDV, po sopstvenom opredeljenju evidentirali za PDV, u skladu sa odredbom člana 49. Zakona  o izmenama i dopunama Zakona o PDV, najranije po isteku dve godine, tj. od 1.januara 2014.godine pod uslovom da ne ostvaruju ukupan promet u iznosu  većem od 8.000.000 dinara.

02/01/2013 14:39

8.000.000 DINARA PRAG ZA OBAVEZNO EVIDENTIRANJE U SISTEM PDV  

Odredbom člana 30. Zakona o izmenama i doopunama Zakona o PDV izvrsene su izmene člana 38. Zakona o PDV, kojima je uređeno evidentiranje u sistem PDV.

Obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan je da najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu (prema dosadašnjim odredbama, koje se primenjuju do kraja godine, ova obaveza je propisana za iznos veći od 4.000.000 dinara).

02/01/2013 14:39

ROK ZA PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA

  Odredbama člana 40. Zakona o izmenama i dopunam Zakona o PDV izvrsene su izmene člana 50. Zakona o PDV, kojima je uređeno podnosenje poreske prijave nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu (obrazac PPPDV).

Izmenom ovog člana produžen je rok za podnošenje poreske prijave, i to:

1)za mesečne poreske obveznike rok za podnošenje poreske prijave je 15 dana po isteku poreskog perioda

2)za tromesečne poreske obveznike rok za podnošenje poreske prijave je 20 dana po isteku poreskog perioda

Ova izmena primenjuje se od 01.01.2013. godine. Saglasno sa ovom izmenom  obveznici PDV čiji je  poreski period kalendarski mesec, poresku prijavu za januar 2013. godine treba da podnesu do 15. februara 2013.god., a obveznici čiji je poreski period kalendarsko tromesečje poresku prijavu za prvo tromesečje 2013.god. treba da podnesu do 20.aprila 2013. god. Napominjemo da obveznici pdv poresku prijavu za poslednji poreski period u 2012. godini treba da podnesu do 10. januara 2013. godine.

 

02/01/2013 14:38

STOPA POREZA NA DOBIT OD 2013.GODINE ĆE IZNOSITI 15%

  Porez na dobit za 2012.godinu utvrđuje se i plaća po stopi od 10%. Iako će se obračun poreza na dobit za 2012.god.vršiti po stopi  od 10%, srednja i velika pravna lica i ostali izvestajni subjekti koji obračunavaju odložena poreska sredstva i obaveze u skladu sa MRS 12 obračun odloženih poreza u finansijskom izveštaju za 2012.godinu vrše primenjujući stopu poreza na dobit od 15%. Povećana stopa biće relevantna i za plaćanje mesečnih akontacija za 2013. godinu. 

02/01/2013 14:38

POKLONI DECI ZAPOSLENIH POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA


   Poslodavac može deci zaposlenih, pastorku ili usvojeniku, do 15 godina starosti, obezbediti poklon za Novu godinu i Božić. Ako je vrednost poklona do 7.744,00 dinara po jednom detetu, davanje je neoporezivo. Na davanja ili isplate preko 7.744,00 dinara kao i davanja ili isplate deci strarijoj od 15 godina plaćaju se porezi i doprinosi kao na zarade.  U pogledu vremenske primene neoporezivog iznosa treba imati u vidu da se neoporezivi iznos odnosi na kalendarsku godinu, na period od 1. januara do 31. decembra godine koju posmatramo. Dakle, davanje poklona u januaru pa opet u decembru u istoj kalendarskoj godini u visini neoporezivog iznosa ne bi bilo moguće, odnosno drugo davanje bi bilo iznad neoporezivog iznosa pa bi se na njega obračunali svi porezi i doprinosi kao i na zarade.

 

Davanje ovog poklona može biti u bilo kojoj vrsti robe (slatkiši, garderoba, ...), a može biti i u novcu. U pogledu primene neoporezivog iznosa u slučaju davanja poklona u robi, vrednost robe se računa sa uračunatim PDV-om.

 

Poreska olakšica se ne odnosi na preduzetnike (osnivače, vlasnike radnji) kao niti na ovlašćena lica u preduzećima koja nisu zasnovala radni odnos. Drugim rečima, olakšica se odnosi na zaposlene tj. one koji imaju zaključen ugovor o radu, odnosno njihovu decu, pastorke ili usvojenike.

 

Davanja poklona deci lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca (deca poslovnih partnera, deca penzionera, deca bivših zaposlenih i slično) imaju karakter drugih prihoda prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana te se na njih obračunava porez na dohodak građana po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za normirane troškove u visini 20%.  

 

02/01/2013 12:21

SREĆNA NOVA GODINA I BOŽIĆNI PRAZNICI.  Svim svojim saradnicima knjigovodstvena agencija AFC-LORO doo želi srećnu Novu godinu i Božićnje praznike.

27/12/2012 14:57

MESEČNA AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2013.GODINU

 Počevši od akontacije za  januar 2013.god.,  pa do podnošenja poreske prijave za 2012.god. (u kojoj će se obračunati akontacija poreza na dobit za 2013. god. po stopi od 15%), obveznik plaća mesečnu akontaciju u visini akontacije za decembar 2012. godine uvećanu za 50%.

 To znači da se akontacija za januar i februar 2013. godine (ako se poreska prijava preda u krajnjem roku koji je za pravna lica 10.mart) plaća u visini akontacije za decembar 2012. godine uvećane za 50% (decembarska akontacija *1,5)

 Nakon podnošenja poreske prijave za 2012.godinu, mesečne akontacije za 2013. godinu za mart, april, maj i preostale mesece  2013.godine , plaćaju se po stopi  od 15 % na poresku osnovicu utvrđenu u u poreskoj prijavi za 2012.godinu.  

21/12/2012 13:18

POVREDA NA RADU

Na osnovu odluke Ustavnog suda Srbije objavljene u "Sluzbenom glasniku RS", br.110/2012 od 20.novembra 2012.godine utvrđuje se odredba člana 33. stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS"br. 107/05,... i 57/11), nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom.

 To znači da se od 20.novebra 2012.godine povreda koj se doživi prillikom dolaska i odlaska sa posla tretira kao povreda na radu. Za vreme sprečenosti za rad zbog povrede na radu važe sledeća pravila:

-od prvog dana i za vreme trajanja bolovanja naknada zarade se isplaćuje na teret sredstava poslodavca;

-u slučaju prestanka radnog odnosa, u slučaju radnog odnosa na određeno vreme, naknadu  zarade nastavlja da isplaćuje nadležna filijala Fonda zdravstvenog osiguranja, sve do zaključenja bolovanja;

-naknada zarade se isplaćuje u visini od 100% od utvrđenog osnova;

-osnov za obračun naknade zarade, koju isplaćuje iz svojih sredstava poslodavac, se utvrđuje u visini prosečne zarade zaposlenog iz prethodna tri meseca u odnosu na mesec kada je bolovanje otvoreno - kao i kod svakog drugog bolovanja koje se isplaćuje na teret poslodavca;

-povreda na radu utvrđuje se na osnovu izveštaja o povredi na radu, povrednoj listi, koja se dostavlja matičnoj filijali republičkog fonda radi ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. 

19/12/2012 08:21

NAJNIZA OSNOVICA ZA OBRACUN SOCIJALNIH DOPRINOSA   Najnižu mesečnu osnovicu za obračun socijalnih doprinosa, čini 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u prethodnom kvartalu prema podacima republičkog organa za poslove statistike. Prosečna zarada u Republici za treći kvartal 2012. godine (jul-septembar) iznosi 57.207 dinara.

Prema tome, iznos najniže mesečne osnovice za obračun socijalnih doprinosa  je 20.022 dinara, i objavljena je u "Službenom glasniku Republike Srbije", br.104/2012. 

Najniža propisana osnovica za obračun socijalnih doprinosa primenjivaće se za sve isplate počev od 01.novembra  2012.godine do 31.januara 2013.godine. 

13/12/2012 08:13

SARADNJA SA NOVIM KLIJENTIMA

  Brojni klijenti su prepoznali kvalitet rada nase firme i ukazali nam poverenje u vodjenju njihovih knjiga. Sa zadovoljstvom isticemo da imamo novog klijenta VN MEDICA DOO.

 Trudimo se da za svoje klijente obavljamo sve racunovodstvene poslove na najvisem mogucem strucnom nivou, takodje  nudimo kvalitetno poresko i poslovno savetovanje i za tu svrhu se neprestano obrazujemo.

13/12/2012 08:13

Od aprila minimalna zarada iznosi 115 dinara. Na internet stranici Vlade Republike Srbije objavljena je informacija da je Socijalno -ekonomski savet Republike Srbije doneo odluku da minimalna zarada po radnom casu (neto) za period januar-mart ove godine iznosi 102 dinara, dok ce za period april 2012.-februar 2013. iznositi 115 dinara.

Na 47. sednici clanovi Saveta postigli su dogovor o tome da Vlada od aprila ove godine poveca neoporezivi deo zarade na iznos od 10.000 dinara. Da bi se ovaj dogovor primenjivao, potrebno je da Narodna Skupstina republike Srbije izmeni Zakon o porezu na dohodak gradjana do kraja meseca.

13/12/2012 08:12

BESPLATNO OSNIVANJE I REGISTRACIJA PRAVNIH LICA    

       Firma AFC LORO od 01.07.2012. godine vrši besplatne usluge osnivanja i registracije pravnih lica. Odlučite se za buduću saradnju sa našom računovodstvenom firmom i sve poslove vezane za osnivanje i registraciju završiće naš pravni tim. Za detaljne informacije obratite se na telefon 011/244-2710 i 011/2456-822.
13/12/2012 08:12

  Na sednici od 8.novebra 2012. godine Izvrsni odbor Narodne banke Srbije doneo je Odluku o izmeni visine referentne kamatne stope, kojom se referentna kamatna stopa povecava sa 10,75% na 10,95%. Referentna kamatna stopa od 10,95% primenjuje se od 08.novebra 2012.godine.

Prema članu  75.stav 1.Zakona o poreskom postupku i administraciji, na iznos manje ili više plaćenog poreza  i sporednih poreskih davanja obracunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj  referentnoj stopi centralne emisione banke uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom konformne metode obračuna (konformni metod se neće primenjivati počev od 1. januara 2013.godine, kada stupa na snagu odredba po kojoj će se kamata obračunavati metodom prostog interesnog računa). Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode  od 8.novebra 2012.godine iznosi 20,95% godisnje.

 

12/11/2012 18:35

NAKNADE ZA REGISTRACIJU FINANSIJSKIH IZVESTAJA  za 2011. godinu. U Službenom glasniku RS, br. 5/12, objavljena je Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Odluka o naknadama za poslove registracije), koja  stupa na snagu 1. februara 2012. godine. Takođe, u istom broju "Službenog glasnika RS", objavljena je Uredba o pestanku važenja određenih uredaba, na osnovu koje je, između ostalih uredbi, od 1. februara 2012. godine prestala da vazi Uredba o naknadama za registraciju finansijskih izvestaja, davanje podataka iz registra finansijskih izvestaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i naknadama za druge usluge koje Agencija za privredne registre pruža  u postupku vodjenja tog registra ("Službeni glasnik RS", br. 2/10 i 2/11), na osnovu koje su plaćane naknade za registraciju finansijskih izvestaja za prethodne godine.

 

detaljnije...

12/11/2012 18:34

POVECANJE PDV-a  SA 18% NA 20%

Vlada Srbije usvojila je  Predlog rebalansa budžeta za 2012. godinu, kao i paket od 12 zakona kojima će se, kako očekuju u Vladi, uvesti red u javne finansije i sprečiti finansijski kolaps države.

Među antikriznim merama Vlade su povećanje PDV-a sa 18 na 20 odsto, ukidanje 130 parafiskalnih nameta i taksi, kao i ograničenje plata u javnom sektoru koje neće moći da budu veće od 162.000 dinara, izjavio je ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić. Da bi se očuvao standard građana, zadržana je stopa PDV-a od osam odsto na hranu, povećane su akcize na cigarete, dok je akciza na bezolovni benzin ostala nepromenjena.

  U skorijoj buducnosti ocekuje se pravilnik koji ce potvrditi  donetu odluku

27/09/2012 20:39

 20 GODINA USPEŠNOG POSLOVANJA

  Računovodstvena firma AFC LORO septembra 2012. jubilarno je proslavila 20 godina uspesnog poslovanja. Povodom svečanog jubileja organizovana je prigodna proslava za zaposlene I klijente.

Dve decenije poslovnog uspeha firme AFC LORO rezultat su zajedničkog rada, stručnosti i iskustva svih zaposlenih. Uz čestitke za jubilej i želju da nastave sa uspešnim poslovanjem direktor je istakao da su ljudi najveća vrednost firme i da poslovni uspeh  firma AFC LORO postiže iskustvom i znanjem zaposlenih, kao i zalaganjem mladog i ambicioznog  kadra. 

 AFC LORO je uspešno poslovala svih ovih godina i sada nakon 20 godina saradjujemo sa preko 50 klijenata.  Nakon ceremonijalnog dela, zaposleni i prisutni gosti su proveli vreme u neformalnoj i opustenoj atmosferi uz muziku i rodjendansku tortu. Vedar duh i prijatno druzenje nagovestili su buduce profesionalne uspehe nase firme uz nadu da u godinama koje dolaze obelezimo jos mnogo jubileja.

 

 

 

 

24/07/2012 12:15

Objašnjene u vezi sa primenom odredbe člana 30a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji od 5.juna 2012 god.doneo je ministar finansija na osnovu člana 23. Zakona o drzavnoj upravi. Naime, poslednjim izmenama ZPPPA ugradjena je odredba u smislu stvaranja uslova za praćenje realizacije naloga kod banaka, kojima poslodavci prilikom isplata zarada, odnosno naknada zarade, istovremeno uplaćuju i priadajući porez na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Poslednjim izmenama ZPPPA ne menja se nadleznost poreske administracije, niti se opredeljuje obaveza bankama da preuzmu ulogu poreske administracije u smislu kontrole obračunavanja i plaćanja javnih prihod. Intencija ovih izmena  je stvaranje uslova za uspostavljanje još jednog vida komunikacije i razmene podataka izmedju banaka i poreske administracije, kako bi ovaj sistem mogao blagovremeno da prepozna odredjena ponašanja poreskih obveznika, isključivo iz aspekta kontrole obračunavanja i placanja javnih prihoda, a što je isključivo nadležnost Poreske uprave.

Prema odredbi člana 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,poslodavac je dužan da uplati doprinose istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, po propisima koji  vaze u momentu isplate tih primanja. Ako poslodavac ne isplati zaradu do 30. u tekućem mesecu  za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do tog roka  obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa iz člana  37. tog zakona. Poslodavac je dužan da pri isplati zarade za odgovarajući mesec plati razliku izmedju plaćenog iznosadoprinosa u sklafu sa  stavom3. tog člana i iznosa  doprinosa obračunatog na zaradu koju isplaćuje.

 

23/04/2012 09:52

Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izvestaja Agenciji za privredne registre najkasnije do 30. aprila 2012. godine. Ukoliko matično pravno lice ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu dužno je da iste dostavi Agenciji za privredne registre, najkasnije do 30. aprila 2012. godine (član 30. stav 3. Zakona o računovodstvu i reviziji). 

Maticno pravno lice dostavlja sve propisane obrasce finansijskih izveštaja i na njima stavlja oznaku "konsolidovani". Konsolidovani finansijski izveštaji se sastavljaju i dostavljaju u punom obimu, što znači  da set konsolidovanih finansijskih izveštaja  za 2011. godinu koji se dostavljaju do 30.aprila 2012.godine čine:

 1)konsolidovani bilans stanja

2) konsolidovani bilans uspeha

3) konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine

4) konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu

5) napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje 

6)  konsolidovani statistički aneks.

11/01/2012 12:58
31.01.2012. ROK ZA PODNOSENJE PPP OBRASCA. Podnošenje pojedinacne poreske prijave na Obrascu PPP za 2011.godinu treba izvrsiti do 31. januara 2012. godine. Pojedinačnu poresku prijavu treba da podnesu svi koji su u toku 2011. godine vršili isplate fizičkim licima po bilo kojem osnovu, i pri tome su obračunavali i platili porez po odbitku na isplaćene prihode, kao i oni koji su vršili isplate nerezidentnim pravnim licima i koji su obračunali i uplatili porez na dobit  preduzeća po odbitku na teret primaoca prihoda, odnosno pravnog lica.
27/12/2011 09:46
Davanje poklona za Božić i Novu godinu deci zaposlenih radnika. Odredbama člana 119. stav 2. Zakona o radu, utvrdjena je mogućnost da poslodavac  deci zaposlenih  starosti do 15 godina života obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa predvidjenog zakonom o porezu na dohodak gradjana. Prema članu 105. Zakona o radu, utvrdjeno je da druga primanja iz člana 119. Zakona nemaju trretman zarade. Neoporezivi godišnji iznos od 7.237 dinara vazi od 1.02.2011 za 2011. godinu. Naredno uskladjivanje izvršiće se 1.02.2012. godine u skladu sa članom  12a Zakona.
27/12/2011 09:26

Mogućnost pravnih lica za dobrovoljno evidentiranje za PDV do 15.01.2012.. Pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja nisu evidentirana u sistem PDV-a, a koja su u  2011 godini ostvarila ili procenjuju da ce u 2012.godini ostvariti ukupan promet veci od 2.000.000 miliona dinara, mogu se, u skladu sa odredbama člana 33.stav 3. Zakona o PDV, opredeliti za obavezu placanja PDV na početku kalendarske godine  podnosenjem evidencione prijave u skaldu sa zakonom, najkasnije do 15.januara 2012. godine. 

Evidenciona prijava podnosi se organizacionoj jedinici Poreske uprave na obrascu EPPDV, koji je propisan kao sastavni deo Pravilnika o obliku i sadržine prijave  za evidentiranje obaveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadrzini poreske prijave PDV.

27/12/2011 08:24
REGISTAR SUDSKIH ZABRANA POČINJE DA RADI 17. SEPTEMBRA 2011. U skladu sa zakonom o izvršenju i obezbeđenju u APR-u počeće da radi Registar sudskih zabrana, koji predstavlja javnu evidenciju koja sadrži podatke o privremenim merama donetim pre, u toku ili po okončanju sudskog postupka, kojima se zabranjuje otuđenje i opterećenje pokretnih stvari, nepokretnosti ili stvarnih prva na nepokretnostima, pod uslovima propisanim zakonom. Pretraživanje na sajtu APR-a će moći da se vrši prema četiri osnovna kriterijuma: subjektima, imovini u odnosu koju je određena privremena mera, broju sudske odluke o privremenoj meri, broju pod kojim je zaveden zahtev za upis privremene mere u Registar.
27/12/2011 08:23

PORESKI TRETMAN TZV. UGOVORNE OBAVEZE. U slučaju kada obveznik PDV-isporučilac dobara potražuje od primaoca tih dobara i novčana sredstva u fiksnom iznosu zbog prekoračenja roka za plaćanje od strane primaoca dobara, predmetna novčana sredstva smatraju se delom naknade za izvršeni promet. S tim u vezi, obveznik PDV-isporučilac dobara dužan je da po tom osnovu obračuna o plati PDV u skladu sa Zakonom. Osnovica za obračunavanje PDV utvrdjuje se u skladu sa odredbom člana 17. stav 1. Zakona (iznos naknade bez PDV), pri čemu ako je promet dobara izvršen u jednom poreskom periodu, a obveznik PDV-isporučilac dobara potražuje novčana sredstva na ime prekoračenja roka za plaćanje u nekom narednom poreskom periodu, reč je o izmeni osnovice u smislu odredbe člana 21. stav 1. Zakona. Novčana sredstva na ime kamate -zatezne ili ugovorene zbog zadocnjenja sa ispunjenjem novčane obaveze nisu predmet oporezivanja PDV.

19/09/2011 11:14
STEČAJNO KNJIGOVODSTVO. Od 2010. godine bavimo se i stečajnim knjigovodstvom.Među prvim klijentima našli su se NEIMAR DOO u stečaju, VOĆARCOOP AD u stečaju i INŽENJERING LUKAČEV DRAGAN I ORTAK u  stečaju. Ove godine se širimo i na tom polju, tako da usluge stečajnog knjigovodstva pružamo sledećim klijentima: JUGOBIRO AD u stečaju, ŠUMADIJA AD u stečaju, MONTER SS DOO u stečaju, ARG SYSTEM u stečaju, TOP TRAVEL AGENCY u stečaju i FUCHS MAZIVA u stečaju.
19/09/2011 11:08

OBAVEZA DOSTAVLJANJA UGOVORA O RESTRUKTURIRANJU APR-U. Od 1. septembra 2011. godine privredna društva-dužnici koja se, u skladu sa Zakonom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava, nalaze u postupku finansijskog restruk restrukturiranja dužna su da u roku od dva dana od dana zaključenja ugovora dostave zaključeni ugovor o finansijskom restrukturiranju Agenciji za privredne registre radi registracije tog ugovora.

30/06/2011 13:09

OSTVARIVANJE SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA U PRIVATNOM SEKTORU U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA.

Propisani uslovi za ostvarivanje prava na subvenciju(dela)obračunatog poreza na zarade i doprinosa za PIO: 1.Da se na neodređeno, odnosno određeno vreme zaposli novo lice koje najmanje 6 meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu; 2.Da poslodavac nije smanjio broj zaposlenih počev od 31.marta 2011. godine; 3.Da poslodavac nije ostvario pravo na korišćenje sredstava u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija.

Pravo na subvencionisanje propisano uredbom ostvaruje poslodavac kada: 1.Zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice mlađe od 30 godina ili lice starije od 45 godina, na ukupan iznos obračunatog poreza na zarade i ukupan iznos doprinosa za PIO u periodu od 12 meseci od dana zapošljavanja, odnosno u perodu dok traje radno odnos; 2.Zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice starije od 30 godina ili mlađe od 45 godina, na 30% iznosa obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za PIO u periodu od 12 meseci od dana zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radno odnos.

30/05/2011 10:21
MINIMALNA ZARADA. Minimalna zarada za period januar-maj utvrđena je u visini od 95,00 dinara po neto času. Za sve isplate do kraja maja primenjuje se ovaj iznos i nema preračuna razlike. Počev od 1. juna pa do 31. decembra 2011. godine, minimalna zarada utvrđena je u iznosu od 102,00 dinara po neto času, pa se za sve isplate posle 1. juna primenjuje iznos od 102,00 dinara/času, bez obzira na koji mesec se odnose.
21/04/2011 12:35

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA I NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE OPŠTEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA.

Naknadu za korišćenje šuma i šumskog zemljišta plaća korisnik, odnosno sopstvenik u čijoj se svojini nalazi šuma. Osnovicu za obračun ove naknade čini ukupan godišnji prihod korisnika šuma ostvaren gazdovanjem šuma. Na osnovicu za obračun naknade primenjuje se stopa od 3%.

Naknadu za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma plaćaju pravna lica. Osnovicu za obračun ove naknade za tekuću godinu čini ukupan godišnji prihod pravnog lica ostvaren u prethodnoj godini. Na osnovicu se primenjuje stopa od 0.025%.

Obračun i uplata ovih naknada vrše se do 15. u mesecu za prethodni mesec.

11/03/2011 12:55

POREZ NA IMOVINU ZA 2011. GODINU. Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu podnosi se najkasnije do 31. marta 2011. godine. Obrazac PPI-1 podnose pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige, odnosno preduzetnici koji vode poslovne knjige samo za imovinu koja im služi za obavljanje delatnosti. Obrazac PPI-2 podnose preduzetnici koji vode poslovne knjige za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti, preduzetnici-paušalci, fizička lica i strana pravna lica koja nemaju organizacioni deo preko kojeg obavlju delatnost u Republici Srbiji.

11/03/2011 10:56
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2010.GODINU PPDG-5. Godisnji porez na dohodak građana za 2010. godinu plaćaju fizička lica-rezidenti, uključujući i stranca rezidenta , koji su u 2010. godini ostvarili dohodak veći od treostrukog iznosa presečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćenoj u Republici u 2010. godini, što iznosi 3x569.400,00 din =1.708.200,00 dinara.(za prethodnu godinu 2009. taj iznos je bio 1.589.292,00 dinara)
28/02/2011 15:32
Novi klijenti sa nama. Bridž savez Srbije, kao i predstavništvo Nutriplex LTD od novembra ove godine postali su, na naše veliko zadovoljstvo, klijenti AFC LORO doo. 
30/12/2010 09:39
SREĆNA NOVA 2011. GODINA ! AFC LORO doo svim svojm klijentima želi Srećnu Novu godinu i Božićne praznike, kao i sreću i uspeh u Novoj Godini.
17/11/2010 05:55
Od 11. novembra u svim zatvorenim javnim prostorima i na radnom mestu biće zabranjeno pušenje. Za kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, kazne su 5.000 za pojedince i od 500.000 do milion dinara za pravna lica.         Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu usvojen je 5. maja ove godine. Zakonom je pušenje zabranjeno “u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru”, kao i u prostoru “koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja zdravstvena i socijalna zaštita, vaspitanje i obrazovanje, uključujući i dvorišni prostor, kao i otvoreni prostor za pozorišne, bioskopske i druge predstave”. U Republičkoj komisiji za prevenciju pušenja kažu da zbog kontrole zabrane pušenja neće biti povećan broj inspektora. Za sprovođenje zabrane pušenja odgovoran direktor ili vlasnik firme, upravnik ili dekan fakulteta, koji mogu da odrede i odgovorno lice za kontrolu zabrane. U određenim firmama može postojati prostorija namenjena isključivo za pušenje, koja se ne sme koristiti za neku drugu delatnost.
21/10/2010 06:07
Novine u vezi sa podnošenjem izmenjene poreske prijave. Izmenama člana 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji produžen je rok za podnošenje izmenjene poreske prijave (umesto u roku od 12 meseci izmenjena poreska prijava može da se podnese najkasnije do isteka roka zastarelosti od pet godina) i data je mogućnost da se za isti poreski period dva puta podnese izmenjena poreska prijava, a ne samo jednom, kako što je do sada bilo propisano. Navedene izmene člana 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji odnose se na dostavljanje izmenjene poreske prijave radi ispravljanja greške ili propusta u prijavi koja je dostavljena počeće od 6. avgusta, tj. od dana stupanja na snagu izmene i dopune Zakona.
21/10/2010 05:30
AFC LORO uspostavio poslovnu saradnju sa Ambasadom Izraela. Od maja 2010. poverenje u pružanje knjigovodstenih usluga nam je ukazala i Ambasada Izraela. Pored nje AFC LORO je uspostavio poslovnu saradnju sa jos nekoliko klijenata. Tako su nam se pridružili  KESZ, preduzeće za građevinarstvo, trgovinu i usluge, FIT GRILL, koji se bavi preradom životinjskog i živinskog mesa i SUN STAR čija je osnovna delatnost trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom.
22/07/2010 03:53

Izmene i dopune Pravilnika o poreskom identifikacionom broju. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskom identifikacionom broju (Službeni Glasnik RS, br.48/2010) stupiće na snagu 24.07.2010. Novine su sadržane u sledećim odredbama:

• člana 26. stav 16. Zakona - kojim je propisano da je ministar finansija ovlašćen da propiše i druge akte od značaja za poreski postupak u koje se unosi PIB,

• člana 27. stav 5. Zakona - kojim je propisano da se postupak, način i rokovi određivanja PIB-a, sadržaj i način vođenja jedinstvenog registra poreskih obveznika, kao i sadržaj i oblik prijave za registraciju i dokaza o izvršenoj registraciji uređuju aktom ministra finansija, kao i

• člana 29. stav 4. Zakona - kojim je propisano da postupak, sadržaj i način dostavljanja obaveštenja iz st. 1.do 3. člana 29. Zakona bliže uređuje ministar finansija.

Najvažniji razlog za navedene izmene je realizacija Strategije regulatorne reforme za period 2008. do 2011. godine, u okviru koje je predviđeno sprovođenje Sveobuhvatne reforme propisa (SRP), saglasno Zaključku Vlade Republike Srbije 05 broj: 30-8489/2009-1 od 29.12.2009. godine.

 

detalnjije...

20/04/2010 09:16
Promenjen iznos minimalne zarade o radnom času . Prema članu 112. Zakona o radu  minimalna zarada utvrđuje se odlukom Socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije. Socijalno-ekonomski savet doneo je odluku o visini minimalne zarade po radnom času  za period januar-jun 2010. godine, koja če biti objavljena u Službenom glasniku RS. Minimalna zarada za period januar-jun 2010. godine uitvrđena je u neto iznosu od 90,00 dinara po radnom času.
20/04/2010 09:09

23.05.2010. datum otpočinjanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Prema odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom  :

  - poslodavac koji ima manje od 20 zaposlenih nema obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

  - poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da zaposli, odnosno da ima u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom;

  -poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da u radnom odnosu ima najmanje dve osobe sa invaliditetom, a na svakih započetih 50 zaposlenih da zaposli još jednu osobu sa invaliditetom

  -novoosnovani poslodavac nema obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom  u trajanju od 24 meseca od dana osnivanja.

Prema odredbama člana 29. Zakona poslodavac koji ne postupi u skladu sa pomenutim članom, odnosno ne zaposli osobe sa invaliditetom  u zavisnosti od broja zaposlenih plaća penale u visini trostrukog iznosa minimalne zarade mesečno  za svaku osobu sa invaliditetom  koju nije zaposlio.

19/02/2010 07:03

28.02.2010. Rok za dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2009. godinu. Članom 30. zakona propisani su rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za provredne registre i to:

   1) do 28. februara 2010. godine dostavljaju finansijske izveštaje za 2009. godinu sva pravna lica i preduzetnici;

   2) U roku od 60 dana od dana sastavljanja finansijskih izveštaja, dostavljaju redovne finansijske izveštaje zavisna  pravna lica i ogranci čija matična pravna lica  i osnivači u inostranstvu imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske uz saglasnost ministra finansija za pravna lica (osim banaka), odnosno guvernera NBS za banke, odnosno Komisije za hartiej od vrednosti za investicione fondove, društva za upravljanje investicionim fondovima i berze i brokersko-dilerska društva;

   3) do 30.aprila 2010. godine, dostavljaju konsolidovane finansijske izveštaje za 2009. godinu matična pravna lica.

   4) u roku od 60 dana od dana sastavljanja u toku godine, dostavljaju vanredne finansijske izveštaje pravna lica i preduzetnici kod kojih su nastale statusne promene

   5) do 30. septembra 2010. godine, obveznici revizije dostavljaju Agenciji izveštaj revizora o obavljenoj reviziji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2009. godinu, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja.

27/01/2010 04:13
Krajnji rok za podnošenje pojedinačne poreske prijave za isplate zarada i drugih primanja u 2009. godini- Obrazac PPP-31.01.2010. Odredbama člana 41.stav 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisana je obaveza svakog poreskog obveznika da poreskoj upravi jednom godišnje dostavi pojedinačnu poresku prijavu za porez po odbitku , a za 2009. godine, najkasnije do  31. januara 2010. godine. S obzirom na to da je 31 januar 2010. godine u nedelju, a shodno članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku koji propisuje da ukoliko poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili neki drugi da kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana, pa se krajnji rok produžava na 1. februar (ponedeljak) 2010.
30/12/2009 09:27

Starosna granica za ostvarivanje prava na penziju pomera se za sest meseci od 01.01.2010. godine. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 - dalje: Zakon) izmenjeni su uslovi za sticanje prava na starosnu i porodičnu penziju. U skladu sa izmenjenim članom 19. i članom 69. Zakona predviđeno je da u toku 2010 godine starosna granica za ostvarivanje prava na penziju poveća za šest meseci .

Detaljnije...

10/12/2009 03:07
Novi klijenti sa nama. AFC LORO  je od Nove godine uspostavio poslovnu saradnju sa jos tri nova klijenta. Tako, od januara meseca poverenje za vođenje poslovnih knjiga nam je najpre poverilo preduzeće "INQUEST" , koje se bavi izradom softvera, u maju nam se pridruzio "BOSTIC TRADE" , koji se bavi trgovinom građevinskih materijala, a u septembru poslovnu saradnju sa nama je uspostavio i "COMEL" , čija je primarna delatnost trgovina elektromaterijalima.
12/11/2009 07:32

Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2010. godini. Preduzetnici koji ispunjavaju propisane uslove podnose zahtev za paušalno oporezivanje do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa. Za 2010. godinu zahtev se podnosi do 30. novembra 2009. godine.

Obveznicima koji ne ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje, nadležni poreski organ će doneti rešenje o obavezi vođenja poslovnih knjiga u 2010. godini , najkasnije do kraja decembra 2009. godine.

13/10/2009 03:34

Izmenjeni i novi medjunarodni standardi finansijskog izvestavanja. U 2007. i 2008. godinu Odbor za medjunarodne računovodstvene standarde (The International Accounting Dtandards Board-IASB) je usvojio i objavio značajan broj novih i revidiranih Medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja(MSFI) i medjunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) koji se orimenjuju od 1. januara, odnosno od 1.jula 2009. godine.

Osim novog MSFI 8 Segmenti poslovanja koji se primenjuje od 1.januara 2009. godine koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 16/08(videti registar propisa2/08) ostali revidirani i novodoneti MRS/MSFI nisu zvanično prevedeni na srpski jezik i objavljeni u "Službenom glasniku", a primenjuju se od 1. januara, odnosno od 1. jula 2009. godine.

24/06/2009 03:08

  Izmene i dopune pravilnika o poreskom identifikacionom broju. Dopunom člana 2. stav 2. i 3. Pravilnika o PIB-u propisano je da se odredbe tog pravilnika primenjuju i na pravna lica, preduzetnike i druge subjekte za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, ako posebnim Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre. nije drukčije određeno.

  Poreskim obveznicima, za čiju registraciju nije nadležna Agencija, PIB se određuje i dodeljuje na osnovu prijave z aregistraciju, koja se podnosi Poreskoj upravi, odnosno po službenoj dužnosti, u slučajevima propisanim zakonom.

01/06/2009 08:53

Izvršena fiskalizacija u još 13 oblasti. Od danas fiskalne kase se moraju koristiti u turističkim agencijama, zdravstvu, veterinarskim i drugim ustanovama, tačnije fiskalizacijom su obuhvaćeni i poslovi iz programa mera zdravstvene zaštite životinja, dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnost na sprečavanju pojavljivanja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja, a propisane kazne za nepoštovanje ove obaveze su od pet hiljada do milion dinara. Poreska uprava je najavila da će, osim redovne kontrole vršiti i posebnu kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa obveznika. Posebne kontrole će biti preduzimane s obzirom da postoji velika razlika između broja poreskih obveznika koji obavljaju navedene delatnosti i nabavljenih fiskalnioh kasa tih obveznika.

 

07/05/2009 06:57

Podneti zahtevi za zapošljavanje novih pripravnika. Program Ministarstva ekonomije "Prva šansa" omogućiće da 10.000 mladih pripravnika pronađe prvi posao u privatnom sektoru, na odeđeno vreme do godinu dana i polože pripravnički ispit, uz određenu pripravničku platu od 16.000 do 20.000 dinara u zavisnosti od stepena stručne spreme. Za vreme trajanja pripravničkog staža Ministarstvo ekonomije plaća pripravničku platu, kao i sve doprinose dok poslodavac plaća samo porez na dohodak.

  Poslodavac ima obavezu da održi najmanje isti broj zaposlenih tokom perioda korišćenja ove subvencije u odnosu na prosečan broj zaposlenih koji je imao u prvom kvartalu 2009. godine. Pritom sam poslodavac bira pripravnike koje zapošljava, a koji moraju biti na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, mlađi od 30 godina i koji nemaju radnog iskustva u struci u kojoj se osposobljavaju. Poslodavac nema obavezu da nakon isteka pripravničkog staža zadrži pripravnika u stalni radni odnos.

  Poslodavci mogu da podnose zahteve najbližoj jedinici  Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada pripravnika, najkasnije do 20. decembra odnosno do popunjenja kvote.

Detaljnije...

 

07/05/2009 06:38

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je obljavljen u Službenom glasniku 30.04.2009. godine, i koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj 08. maja 2009. godine. Pored ostalih izmena i dopuna u pogledu prihoda od kapitala izmenjen je i član 63. stav 3. u kojem procenat "50%" zamenjen procentom "80%". Dakle, u skladu sa izmenjenim stavom oporezivi prihod kapitala (osnovica poreza na dividende) čini 80% bruto dividendi ili udela u dobiti isplaćenih (raspodeljenih)  obvezniku (a ne 50%, kao što je to bilo pre usvojenih izmena i dopuna).

  Stopa poreza na dividende u skladu sa članom 64. Zakona je nepromenjena i iznosi 20%.

Ako je dividenda utvrđena u neto iznosu, preračun na bruto se vrši koeficijentom 1,19047619, tj:

       Bruto dividenda = Neto dividenda x 1,19047619

ili

       Bruto dividenda = Neto dividenda / 0,86

  S obzirom da obaveza plaćanja datog poreza nastaje danom isplate dividende, a ne danom kada je doneta odluka o isplati dividende, za sve isplate dividende od dana stupanja na snagu Zakona o izmenam i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, odnosno od 8. maja 2009. godine, prilikom utvrđivanja osnovice za obračun poreza uzima se 80% bruto dividendi ili udela isplaćenih(raspodeljenih) obvezniku.

06/05/2009 05:47

Novi uplatni računi javnih prihoda. Preduzetnici koji su do sada vrsili uplatu, poreza i doprinosa po osnovu obavljanja samostalne delatnosti, u skladu sa dosadašnjim rešenjem Poreske uprave (na račune 846, koji su Pravilnikom obrisani), dok ne prime novo rešenje Poreske uprave, treba da se za uplatu ovih obaveza obrate nadležnoj organizacionioj jedinici Poreske uprave, koja je dužna da im dostavi iznose i račune za uplatu navedenih obaveza.

Napominje se da se u nalogu za plaćanje u pozivu na broj odobrenja unosi oznaka teritorije i PIB preduzetnika sa kontrolnim brojem po modulu 97.

 

16/04/2009 06:21

   Nove izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđaju da se od 1. maja 2009. godine poreski identifikacioni broj (PIB) dodeljuje pravnim licima, preduzetnicima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, preko te agencije, u roku propisanim zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata. Pravna lica i preduzetnici registracionu prijavu za dodelu PIB podnose preko agencije za privredne registre u okviru registracione prijave za osnivanje.

   Nove odredbe propisuju i za sve poreske obveznike (ne samo one velike) koji obrađuju i unose podatke u poslovne knjige na računaru, da su dužni da na zahtev poreskog organa obezbede izvod podataka iz svojih elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija, pristup i uvid u podatke iz elektronski vođenih poslovnih knjigai evidencija, kao i pristup i uvid u softversku i hardversku opremu.

16/04/2009 03:35

 Rok za podnošenje PPDG - 5  16. mart 2009. Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2008. godinu podnosi se nadležnom poreskom organu, prema mestu prebivališta poreskog obveznika, na Obrascu PPDG-5 , a najkasnije do 16. marta 2009. godine. Zakonski rok je 15. mart, međutim 15. mart 2009. godine je nedelja, pa se rok pomera na prvi radni dan, odnosno ponedeljak 16. mart 2009. godine.

16/04/2009 03:25
Nova verzija Liddera 9.76, sada omogućava knjiženje ulaznih kalkulacija kao i evidencije primljenih računa shodno najskorijim zakonskim promenama, takođe osnovne definicije bilansa stanja i statističkog aneksa su prilagođene najnovijim zakonskim izmenama. Naime, bilans stanja i statistički aneks su ispravljeni tako da odgovaraju najnovijem ovogodišnjem pravilniku o popunjavanju  finansijskih izveštaja i ispravkama pravilnika o popunjavanju. Dalje, specifikacija PPP prijava sada uzima u obzir i poresko oslobođenje,što znači da se od oporezivog iznosa na specifikacijama koje se štampaju, od ove verzije više ne mora ručno odbijati poresko oslobođenje za svakog na listi... Ovo su samo neke od novina koju nam pruža ova nova, poboljšana verzija Liddera.
31/03/2009 10:49

31.03.2009. Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu, obveznici (pravna lica, preduzetnici i fizička lica) su dužni da podnesu poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu i to nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi( za sve objekte koji se nalaze na teritoriji te lokalne samouprave). 

Obveznik poreza na imovinu koji je podneo poresku prijavu nije u obavezi da za istu imovinu podnese novu prijavu. Međutim, u slučaju promene podataka sadržwnih u prijavi koji su od uticaja na visinu poreske obaveze, dužan je da poresku prijavu podnese  u roku od 10 dana od nastanka promene.

22/03/2009 14:48

Nova uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, tačnije Vlada Republike Srbije je, shodno ovlašćenjima iz Zakona o fiskalnim kasama ( Službeni glasnik RS, br 135/2004) donela Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ( Službeni glasnik RS, br 18/09, u daljem tekstu Uredba).

Ova Uredba će se primenjivati od 1. aprila 2009. godine.

Većina delatnosti koja je ranije bila oslobođenja obaveze evidentiranja preko fiskalne kase ostala je i dalje oslobođena te obaveze. Međutim, u novoj Uredbi neke delatnosti više nisu navedene, tako da će morati da otpočnu da evidentiraju promet preko fiskalne kase, a neke delatnosti su oslobođene obaveze po novoj Uredbi, dok po staroj nisu bile.

 

 

10/03/2009 08:06

  Od 1. marta 2009. godine najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje iznosi 201.225.00 dinara                (5 x 40.245,00 dinara). 
Od 1. do 31. januara 2009. godine najviša osnovica je iznosila 269.380,00 dinara.

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje od 1. februara 2008. do 30. aprila 2009. godine,  odnosno do objavljivanja novih podataka, iznosi  17.348,00 dinara ("Službeni glasnik RS", бр. 7/2009).

NAPOMENA: <

21/02/2009 09:28

  10.03.2009. Rok za dostavljanje poreskog bilansa. U toku 2008. godine, Zakon i podzakonska akta nisu menjani, pa se poreski bilans i poreska prijava sastavljaju na isti način kao i 2007. godinu. Stopa poreza na dobit je 10%, a krajnji rok za dostavljanje poreskog bilansa i poreske prijave je 10. mart 2009. godine. Za 2008. godinu nadležnom poreskom organu dostavljaju se poreski bilans i poreska prijava za:

  - preduzeća, zadruge, banke i druge finansijske organizacije, berze i osiguravajuća društva na obrascima PB1 I PDP;

  - nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za preduzeća, zadruge i preduzetnike (društvene organizacije, društveno- političke organizacije, društva, udruženja, savezi, humanitarne organizacije, sindikati) na obrascima PBN-1 i PDN;

  -pravna lica koja primenjuju Kontni plan za budžetski sistem na obrascima PBN i PDN. 

21/02/2009 09:24
Promenjen iznos poreske olaksice shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 i 65/06 - u daljem tekstu: Zakon) i članu 39. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (član koji nije ušao u prečišćen tekst Zakona) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice od 5.000 dinara iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona.

Do sada su se ova usklađivanja kretala ovako:

     •·  u januaru 2007. godine ("Sl. glasnik RS", br. 10/07) izvršeno je prvo usklađivanje rastom cena na malo za period avgust - decembar 2006. godine, tj. koeficijentom 1,01, pa je usklađena poreska olakšica od 1. februara 2007. godine iznosila: 5.000 din. x 1,01 = 5.050 dinara. Ovako utvrđena poreska olakšica važila je za period od 1.02.2007. do 31.01.2008. godine;

    •·  u januaru 2008. godine ("Sl. glasnik RS", br. 7/08) izvršeno je drugo usklađivanje stopom rasta cena na malo u 2007. godini, tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona od 1.02.2008. godine do 31.01.2009. godine iznosi: 5.050 din. x 10,1 =5.560 dinara. 

    •·    u januaru 2009. godine izvršeno je usklađivanje stopom rasta cena na malo u 2008. godini (6,8% - "Sl. glasnik RS", br. 123/08), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona od 1.02.2009. godine do 31.01.2010. godine iznosi: 5.560 din. x 1,068 =

 5.938 dinara. 

29/01/2008 11:07
Na diskusionim forumima kompanije Apple osvanule su mnoge pritužbe korisnika koji imaju problema sa Quick Time-om verzija 7.4, a koja se odnosi na isključivanje Adobe After Effects karakteristike. Ovaj problem je takođe prijavljen na sajtovima na kojima svoje probleme iskazuju korisnici koji se bave video editovanjem, kao i na Adobe-ovom forumu posvećenom podršci korisnicima. Problem se prema navodima korisnika pojavljuje nakon instaliranja update-a za Quick Time softver za prikazivanje multimedijalnih sadržaja, što ukazuje da se određena softverska podešavanja u okviru ovog softvera ne uklapaju sa After Effects karakteristikom što stvara problem.
29/01/2008 10:50
Kao odgovor na informacije koje su se pojavile da će Microsoft za sledeću verziju Office paketa aplikacija napustiti podršku za Visual Basic for Applications, COM baziranog jezika za prilagođavanje koji je u upotrebi još od Office-a 97, oglasili su se članovi tima koji stoje iza ovog paketa. Oni su naglasili da će VBA podrška ostati i u sledećoj verziji Microsoft Office-a koji bi trebao da se pojavi pod kodnim nazivom Office 13 ili Office 14. Priče o otme kako će se podrška za VBA napustiti podgrejane su odlukom porogramera da se gotovo potpuno prebace na .NET prilikom izrade aplikacija, ali i odluke Microsoft-a da prekine novo licenciranje VBA za nove partnere.