Vesti i dogadaji

Poreski tretman davanja poklona poslovnim partnerima kao fizickim lici...
Jedna od najznacajnijih novina u zakonu je to da je prosiren k...
arhiva

Lokacija

  Nalazimo se na adresi Španskih boraca 30a/1, 11070 Novi Beograd

  Tel. 011/2456-822, 011/6304-336  

Podneti zahtevi za zapošljavanje novih pripravnika

 Program Ministarstva ekonomije "Prva šansa" omogućiće da 10.000 mladih pripravnika pronađe prvi posao u privatnom sektoru, na odeđeno vreme do godinu dana i polože pripravnički ispit, uz određenu pripravničku platu od 16.000 do 20.000 dinara u zavisnosti od stepena stručne spreme. Za vreme trajanja pripravničkog staža Ministarstvo ekonomije plaća pripravničku platu, kao i sve doprinose dok poslodavac plaća samo porez na dohodak. Poslodavci mogu da ispaćuju i veću zaradu od ove koju im daje država po jednom pripravniku, ali razlika ide na teret poslodavca.

Konkurs je otvoren 21.04.2009. godine

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU:

 1. Poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru
 2. Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih
 3. Poslodavci koji su solventni

PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE

 1. Zahtev za dodelu subvencije na propisanokm obrascu NSZ
 2. Dokument o registraciji (Izvod iz agencije za privredne registre)
 3. Izveštaj nadležne banke koja obavlja poslove platnog prometa o solventnosti( potvrda o prometu na tekućem računu) korisnika sredstava za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 4. Dokaz o redovnoj uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je podnet zahtev(overene fotokopije PP OPJ i PP OD obrasca)

OBAVEZE POSLODAVCA

 1. Da u roku od 30 dana dostavljanja Odluke o dodeli subvencije zasnuje sa pripravnikom radni odnos na određeno vreme
 2. Da osposobi pripravnika za samostalan rad u struci
 3. Da pripravniku izda sertifikat/uverenje o stručnoj osposobljenosti
 4. Da održi najmanje isti broj zaposlenih tokom perioda korišćenja subvencije u odnosu na prosečan broj zaposlenih  koji je imao u prvom kvartalu 2009. godine
 5. Da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza
 6. Da ukoliko konkuriše za produžetak subvencije podnese zahtev za produžetak subvencije pre isteka pripravničkog staža.
 7. Poslodavci nemaju obavezu da nakon isteka pripravničkog staža zadrže pripravnike u stalnom radnom odnosu.

USLOVI ZA NEZAPOSLENA LICA

  Poslodavac sam bira pripravnike koje zapošljava, a koji moraju:

 1. Da su na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a
 2. Da su bez radnog iskustva u struci za koju se osposobljavaju
 3. Da su starosti do 30 godina

Ukoliko ima potrebu, poslodavac može zatražiti pomoć od NSZ prilikom izbora kandidata za pripravnike koje će angažovati.

ODLUČIVANJE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

 1. Odlučivanje će se vršiti po podnetom zahtevu poslodavca u filijalama NSZ
 2. O međusobnim pravima i obavezama između NSZ, poslodavca i pripravnika, zaključiće se ugovor.

Prvi pripravnici se ocekuju od 1. juna, buduci da se do 15. maja prikupljaju podaci o zainteresovanim preduzećima i kadrovima.

Poslodavci mogu da podnose zahteve najbližoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada pripravnika, a najkasnije do 20. decembra odnosno do popunjavanja kvote.

 

Tekst Konkursa za zapošljavanje "Prva šansa"

Zahtev za dodelu subvencija za zapošljavanje

Lista pripravnika