Vesti i dogadaji

UVODI SE POREZ PO ODBITKU NA PRIHODE OD USLUGA (od 1. marta 2016...
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak gradjana  ...
arhiva

Lokacija


  Nalazimo se u mirnom kraju Voždovca, između Specijalnog suda i Opštine Voždovac, okruženi parkom, na adresi
  Murska 14, 11000 Beograd,  Tel. 011/2456-822,  2442-710  fax.011/3440-829
Knjigovodstvo

 

      1. Osnovna računovodstvena usluga je u potpunosti usaglašena sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:

 • vođenje glavne knjige
 • vođenje analitičkih knjiga

             - kupci, dobavljači,

             - osnovna sredstva

             - roba, materijal, gotovi proizvodi

             - lična primanja zaposlenih

             - proizvodnja

 • obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
 • završni obračun
 • preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva
 • zastupanje Korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove 
 • drugi finansijski poslovi-obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.

      2. Izrada specijalnih bilansa (konsolidovani, deobni, bilansi pripajanja, likvidacioni...)

      3.Finansijska analiza poslovanja - racio analiza

      4. Prijava i odjava radnika  sa upisom staža

      5. Postavljanje softvera za komercijalno poslovanje na kompjuteru korisnika kao izdvojene radne stanice,  sa obukom (što omogućava elektronski prenos podataka)

      6. Izrada biznis planova

      7. Konsalting (knjigovodstveni , finansijski, poreski, investicioni...)

      8. Kao i razne druge usluge po želji klijenata.