Vesti i dogadaji

Poreski tretman davanja poklona poslovnim partnerima kao fizickim lici...
Jedna od najznacajnijih novina u zakonu je to da je prosiren k...
arhiva

Lokacija

    Nalazimo se na adresi Španskih boraca 30a/1, 11070 Novi Beograd

    Tel. 011/2456-822, 011/6304-336  

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 - dalje: Zakon) izmenjeni su uslovi za sticanje prava na starosnu i porodičnu penziju. U skladu sa izmenjenim članom 19. i članom 69. Zakona predviđeno je da u toku 2010 godine:

• osiguranik - muškarac može da ostvari pravo na starosnu penziju:

- ako ima navršenih 64 godina i šest meseci života i najmanje 17 godina penzijskog staža;

- ako ima navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja;

- ako ima navršenih 40 godina staža osiguranja i najmanje 53 godine života;

• osiguranik - žena može da ostvari pravo na starosnu penziju:

- ako ima navršenih 59 godina i šest meseci života i najmanje 17 godina penzijskog staža;

- ako ima navršenih 60 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja;

- ako ima navršenih 35 godina staža osiguranja i najmanje 53 godine života.

Osiguranici oba pola ako imaju navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Pravo na porodičnu penziju u toku 2010. godine mogu steći:

bračni drug - udova (u skladu sa izmenjenim članom 29. i članom 70. Zakona)

- ako je do smrti bračnog druga navršila 49 godina i šest meseci života;

- ako do smrti bračnog druga nije navršila 45 godina života, stiče pravo na penziju ako u toku 2010. godine navrši 44 godine i šest meseci života;

bračni drug - udovac (u skladu sa izmenjenim članom 30. i članom 71. Zakona)

- ako je do smrti bračnog druga navršio 54 godina i šest meseci života;

roditelj - otac i majka, očuh i maćeha i usvojilac, koga je pokojnik do smrti izdržavao (u skladu sa izmenjenim članom 33. i članom 72. Zakona)

- ako do dana smrti pokojnika ima navršenih 64 godina i šest meseci života (muškarac) odnosno 59 godina i šest meseci života (žena).

Izuzetno od uslova za sticanje prava na starosnu penziju propisanih odredbom člana 19. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS i 5/2009 - dalje: Zakon o PIO), a koje se tiču navršenja godina života i staža osiguranja, članom 43. Zakona o PIO i članom 77. stav 2. Zakona, propisano je da određene kategorije osiguranika koje su definisane u članu 42. Zakona o PIO stiču pravo na starosnu penziju pre ispunjenja uslova iz člana 19. Zakona o PIO.

Ovo se odnosi na ovlašćena i zaposlena lica u smislu propisa o vršenju:

• Unutrašnjih poslova,

• Bezbednosno - informativne agencije,

• Ministarstva inostranih poslova,

• Poreske policije,

• Izvršenju krivičnih sankcija.

Ovi osiguranici mogu ostvarivati pravo na starosnu penziju kada navrše najmanje 53 godine života i 20 godina staža osiguranje, od čega najmanje 10 godina efektivno provedenih na radnom mestu na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Izuzetno, propisano je da ovi osiguranici do 31.12.2009. godine mogu ostvarivati pravo na starosnu penziju kada navrše 50 godina života i 20 staža osiguranja, od čega najmanje 10 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Pod navedenim povoljnim uslovima ne može ostaviti pravo na starosnu penziju osiguranik koji u momentu ostvarivanje prava nije ovlašćeno lice, odnosno zaposleni iz člana 42. Zakona o PIO.