Vesti i dogadaji

Poreski tretman davanja poklona poslovnim partnerima kao fizickim lici...
Jedna od najznacajnijih novina u zakonu je to da je prosiren k...
arhiva

Lokacija

    Nalazimo se na adresi Španskih boraca 30a/1, 11070 Novi Beograd

    Tel. 011/2456-822, 011/6304-336  

Uloga i organizacija računovodstvene funkcije

    U savremenim uslovima poslovanja pred računovodstvo stavljaju se raznovrsni zadaci, kako bi ono bilo informaciona osnova za donošenje ispravnih i pravrovremenih poslovnih odluka. AFC LORO, kao računovodstvena firma kojoj klijenti poveravaju taj zadatak,  je u potpunosti kadrovski, tehnički i softverski osposobljena za ispunjenje tog cilja. Organizacijom računovodstvene funkcije u privrednom društvu, moguće je u saradnji sa nama ubrzati vreme od momenta kada odredjena poslovna promena nastane do momenta kada se ona proknjiži u poslovnim knjigama. Naime, zakonodavac je dao rok od osam (3+5) dana za ispunjenje tog vremena, dok smo mi osposobljeni da ga skratimo i na način da postavljanjem izdvojene radne stanice kod klijenta, u programskom paketu Lidder firme New Dimension, moguće je da klijent direktno u knjigovodstvenom softveru formira otpremnicu i fakturu za svaku poslovnu promenu, a da potom elektronskim putem se prenesu podaci u računovodstvo firme, gde se dalje knjigovodstveno obradjuju. Tim se dobija na vremenu prenosa i knjiženja poslovnih promena , kao i njihovoj  tačnosti. Tako organizovana računovodstvena funkcija donosi jos jednu pogodnost za klijenta, a to je 20% niže troškove računovodstva u odnosu na uobičajeni put dokumentacije.

   Dostava dokumentacije je u nasoj nadležnosti, prilikom koje se formira lista dostave dokumenata i u svakom trenutku se zna gde se dokument nalazi, kao i kad je dostavljen. Dokumentacija za tekuću i prethodnu godinu se nalazi u prostorijama i arhivi AFC LORO dok se starija dokumentacija zapisnički vraća klijentu.

   Svi ostali podaci u elektronskoj formi se redovno i na propisan nacin čuvaju i zaštićuju.

   AFC LORO priprema svu dokumentaciju neophodnu za organizaciju računovodstvene funkcije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (pravilnik o računovodstvu, formulari neophodni za obavljanje popisa, odluka o odgovornom licu, itd). 

   AFC LORO  zastupa klijenta pred organima državne kontrole i pruža dobre usluge, bilo da je u pitanju finansijska kontrola u skladu  sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao i prilikom  tržišne i radne inspekcije i postupa u najboljem interesu klijenta.

   Svesni smo neophodnosti pomoći u praćenju i primeni propisa iz oblasti finansija i računovodstva tako da su nasa stručna lica u svakom trenutku dostupna klijentima kako bi oni svoj posao na brz, efikasan i zakonit način obavili. Stručni konsalting je deo osnovnog paketa usluga. Medjutim, AFC LORO pruža konsalting i svim ostalim zainteresovanim klijentima na komercijalnoj osnovi.

   Deo osnovnog paketa usluga je i periodično kvartalno izveštavanje klijenta o rezultatima poslovanja i informacijama o stanju na pozicijama obaveza i potraživanja  što omogućava i kvalitetno interno finansijsko izveštavanje u preduzeću. To ima za cilj da omogući organu upravljanja uspešno vodjenje poslovne politike, informaciju o dobiti(gubitku), zarađivačkoj sposobnosti, otklanjanju eventualnih grešaka koje mogu da nastanu i iznosu finansijskog zaduženja koje AFC LORO primenjuje prilikom obračuna vrednosti usluga.

   AFC LORO je osposobljen da pruži i mesečni finansijski izveštaj na način, formi i jeziku koji klijent zahteva. Takodje osposobljeni smo da na stručan i kavlitetan način izvršimo analizu finansijskih izveštaja kao za potrebe internog izveštavanja, tako i za ostale korisnike kao sto su banke, fondovi, vlasnici. . .    

   AFC LORO, kao odgovorna računovodstvena kompanija, preuzima punu odgovornost za svoj rad i u odnosu na klijente snosi sve troškove eventualnih kazni koje proisteknu iz domena rada koji se odnosi na računovodstvene poslove. U toku dosadašnjeg sedamnaestogodišnjeg rada bili smo u situaciji dva puta da snosimo te troškove i pored toga toga što je to bilo rezultat objektivnih okolnosti.

   Vrlo često mi pružamo i mnogo više od onoga što proizilazi iz ugovora o pružanju računovodstevnih usluga, što proističe iz naše stalne obaveze za praćenjem promena propisa i stručnog usavršavanja.